Glosariusz

Agile

Proces wdrożeniaTechnologia

Metodyka pracy w projektach związanych z oprogramowaniem, która polega na dostarczaniu rezultatów wspólnej pracy w przyrostach; zgodnie z zasadami Manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania.

Analiza przedwdrożeniowa

Proces wdrożenia

Ma za zadanie określić zakres potrzeb klienta. Daje możliwość kontroli nad projektem oraz zapobiega występowaniu problemów na etapie realizacji. Dzięki analizie dostawca wie, dokładnie czego oczekuje klient i jak te wymagania spełnić.

Citizen developers

Proces wdrożenia

Osoby, które nie są profesjonalnymi programistami, ale mają umiejętności i wiedzę potrzebną do tworzenia oprogramowania dla własnych potrzeb lub potrzeb swojej organizacji.

Daily Stand-Up

Proces wdrożenia

Codzienne spotkania zespołu deweloperskiego służące weryfikacji statusu prac w Sprincie.

Fixed Price

Proces wdrożenia

Stała cena za zamówione produkty i/lub usługi.

Sposób rozliczenia rekomendowany dla projektów waterfallowych (tradycyjnych).  Fixed Price nie podlega renegocjacji i należy ją uiścić za dostarczone według zamówienia sprzęty i/lub software. Zwykle określa ją umowa, albo załącznik do umowy, np. dokumentacja oprogramowania z oszacowaniem fixed price.

Go-Live, start produkcyjny

Proces wdrożenia

Skuteczne uruchomienie systemu CRM.

Kanban

Proces wdrożeniaTechnologia

Opracowana w Japonii w latach 50. XX wieku metoda zarządzania produkcją z wykorzystaniem wizualizacji etapów pracy. Współcześnie zaadaptowana także dla innego typu procesów. Służy uporządkowaniu obowiązków oraz skutecznemu osiąganiu celów biznesowych.

Minimum Viable Product (MVP)

Proces wdrożeniaTechnologia

Rozwiązanie w postaci, która przy niskim nakładzie kosztów zapewnia pierwsze mierzalne zyski dla organizacji. Służy do badania potrzeb i wymagań (niskim nakładem środków) przed opracowaniem bardziej funkcjonalnego produktu.

Open Source

Proces wdrożeniaTechnologia

Oprogramowanie, które można swobodnie wykorzystywać, kopiować, modyfikować i rozpowszechniać. Kod źródłowy takiego rozwiązania musi być udostępniany publicznie. Może ale nie musi wiązać się z opłatami licencyjnymi.

Procesy CRM

Proces wdrożenia

Zestaw zorganizowanych działań i interakcji prowadzonych przez firmę w celu zarządzania relacjami z klientami. Procesy CRM obejmują wiele różnych działań i etapów, które mają na celu zarządzanie każdym aspektem interakcji z klientami.

Product Backlog

Proces wdrożenia

Uporządkowana według priorytetu lista wymagań dotyczących powstającego oprogramowania.

Product Owner (Koordynator projektu)

Proces wdrożenia

Osoba, która ściśle współpracuje z zespołem deweloperskim podczas wytwarzania oprogramowania i reprezentuje interesy klienta.

Rapid Application Development (RAD)

Proces wdrożeniaTechnologia

Metodyka polegająca na udostępnieniu programiście dużych możliwości prototypowania oraz dużego zestawu gotowych komponentów. Umożliwia to uzyskanie pewnego efektu już w pierwszych krokach programistycznych.

Refinement

Proces wdrożenia

Spotkanie, podczas którego omawiane są nowe wymagania odnośnie systemu.

Retrospektywa

Proces wdrożenia

Spotkania służące do podsumowania Sprintu, tj. weryfikacji oraz identyfikacji i uporządkowaniu istotnych elementów, które sprawdziły się w dotychczasowym działaniu oraz takich, które kwalifikują się do usprawnienia w przyszłości.

Scrum

Proces wdrożeniaTechnologia

Jeden ze sposobów podejścia do realizacji złożonych projektów. Wywodzi się z nurtu Agile, czyli zwinności w wytwarzaniu oprogramowania. Scrum nie jest metodyką, a jedynie tzw. frameworkiem, czyli ramą strukturalną, w której organizuje się pracę. 

Wspomniana rama wyznaczana jest poprzez zestaw praktyk, zasad oraz wartości mających swoje korzenie w podejściu Lean Thinking.

Więcej informacji o tym, jak pracuje się w Scrumie — TUTAJ.

Scrum Master

Proces wdrożenia

Osoba odpowiedzialna za opiekę nad zespołem deweloperskim i kontrolę procesu wytwarzania oprogramowania.

Service Level Agreement (SLA)

Proces wdrożenia

Umowa utrzymania i systematycznego poprawiania poziomu jakości usług poprzez stały cykl obejmujący uzgodnienia, monitorowanie usługi, raportowanie, przegląd osiąganych wyników.

Software Requirement Specification (SRS)

Proces wdrożenia

Szczegółowa specyfikacja wymagań dotyczących oprogramowania w ostatecznym kształcie.

Software Requirements Specification (SRS)

Proces wdrożenia

Dokument zawierający wszystkie zidentyfikowane wymagania wobec powstającego oprogramowania. Stanowi odbicie planowanej architektury systemu i może być uzupełniany o informacje dotyczące sposobu zrealizowania rozpoznanych potrzeb.

Sprint (Iteracja)

Proces wdrożenia

Zwykle 2-tygodniowy okres, w którym realizowane są prace w celu osiągnięcia kolejnego działającego fragmentu systemu stanowiącego przyrost oprogramowania.

Sprint Backlog

Proces wdrożenia

Lista prac do wykonania przez zespół deweloperski w ramach jednego Sprintu.

Sprint Planning

Proces wdrożenia

Spotkanie, podczas którego ustalane są cele Sprintu oraz zakres niezbędnych prac i sposób ich realizacji.

Sprint Review

Proces wdrożenia

Prezentacja gotowego rezultatu pracy wykonanej w Sprincie, tj. prezentacja funkcjonalności nowego przyrostu oprogramowania.

Time & Material

Proces wdrożenia

Rozliczenie na podstawie czasu i zasobów poświęconych w projekcie. Dzięki takiemu podejściu można swobodnie sterować przebiegiem projektu, swobodnie dobierać funkcje lub decydować o ich ograniczeniu. Przeciwieństwo Fixed Price. Sprzyja rozliczeniu projektów zwinnych (Agile).

Umowa wdrożeniowa

Proces wdrożenia

Dokument, na podstawie którego wykonawca dokonuje wdrożenia określonego systemu w środowisku informatycznym, czemu często towarzyszą szkolenia pracowników, migracja danych i produkcyjne uruchomienie systemu.

User adoption

Proces wdrożeniaTechnologia

Proces, w wyniku którego użytkownicy oprogramowania zaczynają z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem.

User Story (historyjka użytkownika)

Proces wdrożenia

Metoda opisywania wymagań przy tworzeniu oprogramowania w metodykach zwinnych. Historyjki są zazwyczaj pisane z perspektywy użytkownika końcowego. Stosowany jest prosty język, który jest zrozumiały zarówno przez programistów, jak i osoby nietechniczne (np. analitycy, projektanci, menedżerowie).

Typowa historyjka użytkownika jest napisana według następującego szablonu:

Jako <użytkownik> chcę <potrzeba>, żeby <cel do osiągnięcia>.

Waterfall (Metodyka kaskadowa)

Proces wdrożenia

Tradycyjna metodyka realizacji projektów wdrożeniowych.

Jej sednem jest szczegółowy plan zakładający sekwencyjną realizację poszczególnych etapów. W modelu kaskadowym fazy projektowe rozumiane są jako następujące po sobie, odrębne czynności. Ze względu na podstawową cechę metodyki kaskadowej, tj. określony budżet, kluczowym etapem projektu jest sporządzenie szczegółowej specyfikacji wymagań (ang. Software Requirement Specification), w tym listy koniecznych do zrealizowania prac mieszczących się w uzgodnionej obustronnie cenie (Fixed Price).

Zespół deweloperski

Proces wdrożenia

Grupa osób odpowiedzialnych za wytworzenie kodu i dostarczenie przyrostu oprogramowania.

Scroll to Top