Glosariusz

Agile

Proces wdrożeniaTechnologia

Metodyka pracy w projektach związanych z oprogramowaniem, która polega na dostarczaniu rezultatów wspólnej pracy w przyrostach; zgodnie z zasadami Manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania.

Analiza przedwdrożeniowa

Proces wdrożenia

Ma za zadanie określić zakres potrzeb klienta. Daje możliwość kontroli nad projektem oraz zapobiega występowaniu problemów na etapie realizacji. Dzięki analizie dostawca wie, dokładnie czego oczekuje klient i jak te wymagania spełnić.

Citizen developers

Proces wdrożenia

Osoby, które nie są profesjonalnymi programistami, ale mają umiejętności i wiedzę potrzebną do tworzenia oprogramowania dla własnych potrzeb lub potrzeb swojej organizacji.

Daily Stand-Up

Proces wdrożenia

Codzienne spotkania zespołu deweloperskiego służące weryfikacji statusu prac w Sprincie.

Fixed Price

Proces wdrożenia

Stała cena za zamówione produkty i/lub usługi.

Sposób rozliczenia rekomendowany dla projektów waterfallowych (tradycyjnych).  Fixed Price nie podlega renegocjacji i należy ją uiścić za dostarczone według zamówienia sprzęty i/lub software. Zwykle określa ją umowa, albo załącznik do umowy, np. dokumentacja oprogramowania z oszacowaniem fixed price.

Go-Live, start produkcyjny

Proces wdrożenia

Skuteczne uruchomienie systemu CRM.

Kanban

Proces wdrożeniaTechnologia

Kanban to metoda zarządzania pracą oparta na wizualnym systemie tablicy, która pomaga monitorować przepływ pracy, identyfikować ograniczenia oraz optymalizować procesy produkcyjne.

Minimum Viable Product (MVP)

Proces wdrożeniaTechnologia

Rozwiązanie w postaci, która przy niskim nakładzie kosztów zapewnia pierwsze mierzalne zyski dla organizacji. Służy do badania potrzeb i wymagań (niskim nakładem środków) przed opracowaniem bardziej funkcjonalnego produktu.

Open Source

Proces wdrożeniaTechnologia

Oprogramowanie, które można swobodnie wykorzystywać, kopiować, modyfikować i rozpowszechniać. Kod źródłowy takiego rozwiązania musi być udostępniany publicznie. Może ale nie musi wiązać się z opłatami licencyjnymi.

Procesy CRM

Proces wdrożenia

Zestaw zorganizowanych działań i interakcji prowadzonych przez firmę w celu zarządzania relacjami z klientami. Procesy CRM obejmują wiele różnych działań i etapów, które mają na celu zarządzanie każdym aspektem interakcji z klientami.

Product Backlog

Proces wdrożenia

Uporządkowana według priorytetu lista wymagań dotyczących powstającego oprogramowania.

Product Owner (Koordynator projektu)

Proces wdrożenia

Osoba, która ściśle współpracuje z zespołem deweloperskim podczas wytwarzania oprogramowania i reprezentuje interesy klienta.

Rapid Application Development (RAD)

Proces wdrożeniaTechnologia

Metodyka polegająca na udostępnieniu programiście dużych możliwości prototypowania oraz dużego zestawu gotowych komponentów. Umożliwia to uzyskanie pewnego efektu już w pierwszych krokach programistycznych.

Refinement

Proces wdrożenia

Spotkanie, podczas którego omawiane są nowe wymagania odnośnie systemu.

Retrospektywa

Proces wdrożenia

Spotkania służące do podsumowania Sprintu, tj. weryfikacji oraz identyfikacji i uporządkowaniu istotnych elementów, które sprawdziły się w dotychczasowym działaniu oraz takich, które kwalifikują się do usprawnienia w przyszłości.

Scrum

Proces wdrożeniaTechnologia

Jeden ze sposobów podejścia do realizacji złożonych projektów. Wywodzi się z nurtu Agile, czyli zwinności w wytwarzaniu oprogramowania. Scrum nie jest metodyką, a jedynie tzw. frameworkiem, czyli ramą strukturalną, w której organizuje się pracę. 

Wspomniana rama wyznaczana jest poprzez zestaw praktyk, zasad oraz wartości mających swoje korzenie w podejściu Lean Thinking.

Więcej informacji o tym, jak pracuje się w Scrumie — TUTAJ.

Scrum Master

Proces wdrożenia

Osoba odpowiedzialna za opiekę nad zespołem deweloperskim i kontrolę procesu wytwarzania oprogramowania.

Service Level Agreement (SLA)

Proces wdrożenia

Umowa utrzymania i systematycznego poprawiania poziomu jakości usług poprzez stały cykl obejmujący uzgodnienia, monitorowanie usługi, raportowanie, przegląd osiąganych wyników.

Software Requirement Specification (SRS)

Proces wdrożenia

Szczegółowa specyfikacja wymagań dotyczących oprogramowania w ostatecznym kształcie.

Software Requirements Specification (SRS)

Proces wdrożenia

Dokument zawierający wszystkie zidentyfikowane wymagania wobec powstającego oprogramowania. Stanowi odbicie planowanej architektury systemu i może być uzupełniany o informacje dotyczące sposobu zrealizowania rozpoznanych potrzeb.

Scroll to Top