Model danych systemu Openbravo ERP i technologia REST Web Services

Podobnie jak w przypadku innych rozwiązań klasy ERP podstawowa funkcjonalność systemu nie jest w stanie spełnić wszystkich wymagań klienta. Dlatego też w większości przypadków konieczne jest utworzenie dodatkowych modułów oraz transakcji, aby rozwiązanie zostało w pełni dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Proces ten jest w dużej mierze zależny od architektury systemu. Pomimo swojego modularnego charakteru Openbravo ERP jest w pełni zintegrowanym rozwiązaniem i na potrzeby wszystkich jego obszarów wykorzystywany jest wspólny model danych. Dzięki temu zachowana jest ich spójność dla całego przedsiębiorstwa. Warstwa dostępu do danych (ang. Data Access Layer) systemu Openbravo ERP oparta jest na sprawdzonej już technologii Hibernate. Pozwala to na uniezależnienie systemu od konkretnej implementacji systemu bazodanowego.

Dodatkową zaletą rozwiązania jest pełne wsparcie dla technologii REST Web Services (ang. Representational State Transfer). Za pomocą odpowiednich interfejsów programistycznych możliwy jest pełny dostęp do danych systemu. Dzięki temu istnieje możliwość rozszerzenia jego funkcjonalności poprzez integrację z innymi zewnętrznymi systemami.

W przeciwieństwie do architektur opartych na usługach (ang. Service Oriented Architecture), model REST bazuje na zasobach, którymi zarządzenie możliwe jest przy użyciu odpowiednich zapytań HTTP. Główne zalety podejścia z wykorzystaniem modelu REST to:

  • wykorzystanie zapytań (GET, POST, PUT, DELETE itp.), które w pełni odwzorowują akcje modelu CRUD (ang. Create, Read, Update and Delete),
  • łatwość implementacji i lekkość rozwiązania z punktu widzenia architektury,
  • wsparcie dla identyfikacji i adresacji zasobów,
  • możliwość wzajemnego powiązania zasobów lub zbiorów zasobów.

System Openbravo ERP wykorzystuje pojęcie obiektu biznesowego. W ogólności można przyjąć, że pod tym terminem kryje się typ jednostki danych wykorzystywany w biznesowych systemach informatycznych. Przykładowo, obiekt biznesowy może opisywać pojedyncze rekordy  (takie jak waluta, kraj itp.) lub bardziej rozbudowane struktury składające się z podrzędnych obiektów biznesowych. REST Web Services w Openbravo ERP pozwala na kompleksowe zarządzanie obiektami biznesowymi systemu.

Openbravo ERP umożliwia za pomocą odpowiedniego zapytania HTTP GET pobranie pliku XML reprezentującego:

  • pojedynczy obiekt biznesowy – np. obiekt kraj o wartości ID równej 280 (Polska),
  • listę obiektów biznesowych – np. listę wszystkich krajów.

System pozwala również na wykonywanie standardowych zapytań umożliwiających filtrowanie, stronicowanie, sortowanie, także inne operacje związane z pobieraniem listy wyspecyfikowanych obiektów biznesowych, np.:

  • lista krajów posortowana po wartościach iBANCode i regionName,
  • lista dziesięciu krajów posortowana po wartościach iBANCode i regionName począwszy od 19-go wyniku.

Dodatkowo REST Web Services w systemie Openbravo ERP wspiera technologię Hibernate Query Language. Dzięki temu możliwe jest tworzenie zaawansowanych zapytań z wykorzystaniem dodatkowych kryteriów, np. lista krajów, w których wartość currency równa się 102 a wartość iBANLength jest większy lub równy 23.

Możliwa jest także manipulacja danymi poprzez ich wstawianie (POST, PUT) lub uaktualnianie (UPDATE). W obu przypadkach oprócz podania adresu HTTP obiektu biznesowego konieczne jest także dołączenie do nagłówka zapytania wiadomości w formacie XML odpowiadającej obiektowi biznesowemu lub grupie obiektów. Openbravo ERP udostępnia definicję w postaci XML Schema opisującą kompletny model danych wykorzystywany przez REST Web Services.

Usuwanie obiektów biznesowych możliwe jest poprzez wysłanie zapytania DELETE, zawierającego adres HTTP wskazujący na dany obiekt wyznaczony do usunięcia.

W ogólności technologia REST Web Services pozwala na manipulowanie danymi z całego obszaru systemu za pomocą prostego interfejsu sieciowego bazującego na zapytaniach HTTP. Pozwala to na dowolną, a co najważniejsze szybką rozbudowę oraz modyfikację rozwiązania zgodnie z wymaganiami klienta.

Scroll to Top